Flower black

UAOPE8C34M
 • 926.00
  1,090.00
 • Club special price:
  0
 • Options:
  Choose Size
Out of Stock
This item was claimed by credits.
Click on "Add to shopping bag" to continue
Out of stock for /
Free shipping over ₪500.00
.Flower kitten heel mules have a classic square silhouette, made from italian  leather and mesh giving them a cool feel. 
  Detail: 100% italian soft leather & mesh
Insole: 100% luxurios and extremely soft italian polish leather
Heel measures about 5 cm
Sole : Italian leather
Hand crafted
Color: black

 • Delivery time and purchase terms
  1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
  1.1. גלית תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. גלית תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. גלית מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
  1.2. גלית לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
  1.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית גלית תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מוסכם, אשר יתואם עמם מראש.
  1.4. המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר ישראל שליחים לבית הלקוח תוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים. משלוחים לחו"ל יסופקו בהתאם לתנאי המשלוח של חברת השילוח הרלונטית. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת ע"י גלית.
  תעריפי המשלוחים:
  עלות משלוח של הזמנה (בחבילה אחת) תעמוד על 30 ₪ דמי משלוח לכל חבילה באמצעות שליח, או משלח בדואר רשום ללא עלות בהתאם לבחירת הלקוח.
  שליחות חוזרת מהלקוח (איסוף) במקרה של החזרה או החלפת פריט, בחיוב מלא של הלקוח
  במקרה של פיצול הזמנה למספר חבילות יחולו תעריפי השליחות הנ"ל ביחס לכל חבילה ושווי הזמנתה. במקרה של פיצול ההזמנה למספר משלוחים ביוזמת גלית, יחולו תעריפי המשלוחים בהתאם לשווי ההזמנה הכוללת שביצע הלקוח במעמד ההזמנה.
  לקוח מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום בכתובת איסוף שתימסר במעמד ביצוע ההזמנה.
  גלית שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  1.5. מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). גלית עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
  1.6. ויודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו באריזתם המקורית, כשהיא שלמה ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא באמצעות שליח על חשבון הלקוח למרכז ההזמנות של גלית.
  2. רכישת מוצר שבמבצע או באמצעות קופון
  2.1. מוצר שנרכש בעת מבצע או באמצעות קופון לא ניתן להחזרה אלא להחלפה בלבד או החזרה כנגד זיכוי.
  2.2. החזרת מוצר שנרכש בעת מבצע או באמצעות קופון תתבצע לא יאוחר מתום 7 ימים מעת קבלת המוצר על ידי הלקוח. יתר תנאי החזרת המוצר המופיעים בתקנון זה יחולו על החזרת מוצר שנרכש במבצע או באמצעות קופון.
 • Return Policy
  1. ביטולים
  1.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
  1.2. ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר:
  1.3. במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@amriashoes.com ללא חיוב כלשהו.
  2. ביטול לאחר משלוח המוצר:
  2.1. במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני info@amriashoes.com תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
  2.2. החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח וכל עוד לא נותקה התגית\תווית מן המוצר והמוצר באריזתו המקורית ובארגז שבו סופק. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל גלית תספק החזר כספי מלא, ללא דמי ביטול במקרה של החזרת המוצר בידי הלקוח, עם זאת קבלת ההחזר מוגבלת ל-3 החזרות רציפות.
  3. ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:
  3.1. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני info@amriashoes.com לשירות הלקוחות, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  4. ביטול מכירה ע"י גלית והפסקת פעילות האתר:
  4.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מגלית ו/או מי מטעמה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא גלית רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  4.2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
  4.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית גלית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור גלית לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
  4.4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית גלית לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
  4.5. מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
x

#{title}

#{text}

#{price}